Levensloop van de Heilige Liduina van Schiedam
Schiedam 1380 Liduina werd op 18 maart 1380 (Palmzondag) geboren. Toen zij twaalf jaar oud was, raadde haar vader haar aan een huwelijksaanzoek niet af te slaan (men trouwde jong in die tijd). Maar Liduina wilde niet en smeekte de Heer om haar hart van alle lichamelijke liefde te reinigen om haar leven geheel en al aan God op te dragen.  
Val op het ijs In de winter van 1395 werd haar gebed verhoord. Liduina kwam tijdens het schaatsen ten val en brak een rib. Korte tijd later ontwikkelde zich ter plaatse een abces dat maar niet wilde genezen. Dat was het begin van een onvoorstelbaar lijden dat duurde tot haar dood in 1433. Val op het ijs
Lijden Aanvankelijk verzette Liduina zich tegen het lijden maar door steun en begeleiding van de priester Jan Pot, kon ze het uiteindelijk aanvaarden. Daarbij vond Liduina troost in de H. Communie en in het overdenken van het lijden van de Heer. Gelegen op haar ziekbed troostte zij armen en noodlijdenden en vroeg zelfs vermeerdering van lijden ter bekering van zondaars en ter bevrijding van zielen uit het vagevuur.  
Visioenen Liduina beleefde visioenen en geestvervoeringen en in extase bezocht zij samen met haar engelbewaarder Rome, het Heilig Land, hemel, hel en vagevuur. Tijdens één van haar reizen naar het paradijs zag zij een rozenstruik. Haar engelbewaarder gaf haar hiervan een tak en deelde haar mee, dat ze niet zou sterven voordat alle rozen ontloken waren.  
Sterven Enkele maanden voor haar overlijden meende Liduina dat de rozenstruik tot volle wasdom gekomen was. Wat ze hoopte kwam uit. Op dinsdag 14 april 1433 stierf Liduina nadat ze 38 jaar bedlegerig was geweest.  
Begrafenis Op 17 april 1433 werd Liduina op het kerkhof van de Sint-Janskerk in Schiedam begraven. De kist werd niet in de aarde gezet en evenmin met aarde bedekt; hij stond op balken die dwars over de bodem van het graf lagen. Liduina had uitdrukkelijk verzocht haar stoffelijk overschot niet met aarde in contact te brengen omdat zij zelf meer dan dertig jaar geen voet op de grond had gezet.  
Heiligverklaring Op 14 maart 1890 werd de reeds vele eeuwen bestaande heiligheid van Liduina van Schiedam erkend door paus Leo XIII, de zgn. Confirmatio Cultus. Liduina is de patrones van de zieken en beschermheilige van de stad Schiedam en van de Basiliek.  
Bedevaart De jaarlijkse viering van het feest van de Heilige Liduina is op de zondag voor Hemelvaartsdag. Bijzonderheden betreffende dit feest worden ruim van te voren vermeld bij de mededelingen.  

Themajaar Liduina 2015 Schiedam
Affiche Liduinajaar In het jaar 2015 was het 125 jaar geleden dat de reeds vele eeuwen bestaande heiligheid van Liduina van Schiedam werd erkend door paus Leo XIII. Dit - en het feit dat Liduina naast patrones van de zieken ook beschermheilige van de stad Schiedam is - was aanleiding voor de gemeente Schiedam om 2015 uit te roepen tot Liduinajaar. De gemeente en de Liduinabasiliek hadden een programma vol bijzondere evenementen, projecten en tentoonstellingen georganiseerd. Het gehele jaar door waren er activiteiten: Schild Liduinabasiliek

26 maart Opening Op donderdag 26 maart is het Liduinajaar officieel geopend door burgemeester Cor Lamers. In de basiliek waren twee 'ronde-tafel-gesprekken' waarin diverse gasten hun bijdrage aan het Liduinajaar toelichtten. Het koor van de H. Hartkerk bracht diverse Liduina-liederen ten gehore. Na deze activiteiten ontstaken de burgemeester en de oud-rector van de basiliek mgr. Vismans de nieuwe aanlichting van de kerk. Zie het filmpje voor een impressie. Liduinabasiliek
Singel 104
Klik voor filmpje
1 april t/m
31 oktober
Lezing De Sint Liduina Commissie Schiedam bood het gehele jaar door op verzoek lezingen over Liduina met veel afbeeldingen aan. Liduinabasiliek
Singel 104
 
11 april t/m
31 oktober
Expositie Op zaterdag 11 april om 12.00 uur werd de tentoonstelling 'Liduina van Schiedam' geopend. Tot en met 31 oktober was de basiliek op donderdag, vrijdag en zaterdag, steeds van 12.00 - 16.00 uur geopend voor bezichtiging en om de tentoonstelling te bezoeken. Van oudsher zijn in de Liduina Basiliek meerdere kunstwerken te zien die de H. Liduina als onderwerp hebben: beelden, gebrandschilderde ramen, een Liduina-altaar, schilderijen, haar grafsteen, de reliekschrijn, het rozenhek. In de tentoonstelling werd dit aangevuld met presentaties over haar leven, de devotie tot haar, beeldjes en prentjes, kunstvoorwerpen. Tijdens de tentoonstelling waren er prentjes, medailles, foto's, kaarten, boeken etc. te koop. Er waren vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden. Liduinabasiliek
Singel 104
Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
11 april t/m
31 oktober

Open huis Openstelling van de Kapel van Huize Frankenland. In de kapel en in de gangen van Huize Frankeland zijn diverse interessante kunstwerken met Liduina als onderwerp aanwezig: diverse gebrandschilderde ramen, een bronzen beeld, tekeningen. Een verklarende folder was aanwezig. Huize Frankeland
Liduinastraat 10
 
14 april t/m
3 oktober
Open huis Op dinsdag t/m zaterdag, steeds van 11.00 - 16.00 uur was de Grote of St. Janskerk geopend voor publiek. De Grote of Sint Janskerk is een grote driebeukige hallenkerk, waarvan het koor dateert van rond 1400. De toren van de kerk, 54 meter hoog, dateert uit de vijftiende eeuw. In de toren bevindt zich een carillon met 38 klokken, die deels nog afkomstig zijn uit de beiaard die Andreas de Gheyn in 1786 leverde. In de kerk bevindt zich een bijzondere consistoriekamer met goudleerbehang uit de achttiende eeuw die in 1997 is gerestaureerd. Grote of St. Janskerk
Nieuwstraat 34
 
17/25 april, 1 mei Lezingen Pater Leo de Jong heeft drie lezingen gegeven over de H. Liduina. De onderwerpen waren: 17 april: Liduina in haar tijd. In wat voor tijd en stad leefde Liduina? Hoe was het in haar tijd gesteld met de katholieke kerk? 25 april: Liduina en haar ziekte. Wie was Liduina? Hoe zag haar ziekteproces er uit? Was zij ook psychisch ziek? 1 mei: Liduina en haar geestelijke weg. In de duistere nacht van pijn en lijden ging Liduina een boeiende geestelijke weg. Hoe zag deze mystieke weg er uit? Hoe gaf zij betekenis aan haar lijden? De lezingen werden toegelicht met beeldmateriaal en er was gelegenheid om vragen te stellen.

Leo de Jong is geboren in Schiedam, pater Dominicaan, historicus en kenner van de mystiek.
St. Jan de Doper-Visitatiekerk
Mgr. Nolenslaan 99
Klik voor vergroting
18 april Rozentocht De Stichting Intorno Ensemble heeft een muzikale ode gebracht aan de Schiedamse stadsheilige Liduina. In 4 kerken waren er gelijktijdig miniconcerten te beluisteren. Ter afsluiting was er een gezamenlijk (slot)concert in de Grote Kerk, met medewerking van alle musici van de miniconcerten.

De rozen die Liduina vaak in haar visioenen zag, vormden de inspiratie voor de gekozen muziek. Op elke locatie was er een korte inleiding over de relatie tussen Liduina en die plek.
Havenkerk
Lange Haven 72

Oud-Katholieke kerk
Dam 30

Liduinabasiliek
Singel 104

Kapel Frankeland
Liduinastraat 10

Grote of St. Janskerk
Nieuwstraat 34
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
19 april Liduinafeest Op zondag 19 april werd het Liduinafeest in de Liduinabasiliek gevierd. De dag begon om 9.30 uur met een hoogmis met mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam als hoofdcelebrant en de concelebranten rector H.M.W. Egging, mgr. P.M. Vismans en pater C. Boomaerts O.P. Om 14.00 uur startte de Stille Omgang onder leiding van rector Egging door Schiedam langs de plaatsen uit het leven van Liduina. Daarna werden de Vespers ter ere van Liduina gezongen door de Broederschap onder leiding van pastoor Michel Hagen. Aansluitend was er Rozenkransgebed onder leiding van Michiel Rutten. De dag werd besloten met een plechtig Lof met rector Egging in aanwezigheid van kardinaal Simonis. Tijdens het Lof was er een rondgang van de relieken van de H. Liduina door de basiliek en werd het Te Deum gezongen. Liduinabasiliek
Singel 104
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
30 mei Musical "We zullen doorgaan, wie ziek is hoort erbij. Dus samen doorgaan, en geloven dat het kan". Kees Posthumus en Juul Beerda vermaakten zo'n tweehonderd bezoekers in de Schiedamse basiliek met hun zang, accordeonspel, woordspelingen en creatief decorgebruik. Maar vooral met hun inzet om van het levensverhaal van stadsheilige Liduina een verhaal te maken dat ons nu ook iets zegt. En dat lukte, gehoord en gezien de reacties van het publiek. "Zo mooi." Liduinabasiliek
Singel 104
Klik voor vergroting Klik voor vergroting
14 juni Naamdag Zondag 14 juni is de gedachtenis van de H. Liduina (Romeinse Liturgische Kalender). De Liduinabasiliek was deze dag geopend van 11.00 - 17.00 uur. Om 12.30 uur was er een gebedsdienst bij het Liduina-altaar. Daar kwamen maar liefst zeventig mensen op af, waarvan er veertig Liduina heetten. Tijdens de gebedsdienst, die geleid werd door de Schiedamse theologe Lidwien(!) Meijer, werd er speciaal gebeden voor de zieken. Na afloop ontvingen de aanwezige Liduina's een foto met een afbeelding van de Schiedamse heilige. Liduinabasiliek
Singel 104
Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
21 juni Jubileumfeest Op zondag 21 juni werd gevierd dat de kerk van Sint Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans in Schiedam 25 jaar geleden door paus Johannes Paulus II is verheven tot basiliek. Daarbij heeft de Liduinabasiliek de opdracht gekregen om de devotie tot de heilige Liduina levend te houden. Liduinabasiliek
Singel 104
Vaantje
    ís-Morgens was er een plechtige en feestelijke hoogmis met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant, de concelebranten pastor H. Egging (rector), pater A. Egging (missionaris van het H. Hart), mgr. P.M. Vismans (oud-rector), en met de diaken B. Vergouwe. De viering werd muzikaal opgeluisterd door de koren van de basiliek In Honorem Dei en Jubilatio, begeleid door orgel- en vioolspel.   Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
    ís-Middags, na het Rozenkransgebed, was er een processie (voor het eerst sinds 443 jaar) met de relieken van Sint Liduina door de straten van Schiedam langs de plaatsen uit het leven van Liduina. Ondanks het regenachtige weer hebben zo'n 200 mensen deelgenomen aan deze processie. Halverwege de processie was er een gebedsdienst in de Grote of Sint JansKerk.   Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
    Look-TV Schiedam heeft een ruim 38 minuten durende opname van de processie gemaakt. In deze - overigens fraaie - reportage is van 0:50 tot 1:18 een tekstblok in beeld waarin helaas enkele onjuistheden staan:

De processie is niet de eerste Liduinaprocessie sinds de reformatie, maar de allereerste processie die in Schiedam werd gehouden sinds circa 1570. Er was namelijk vanaf ongeveer die tijd tot het eind van de 20e eeuw in de Noordelijke Nederlanden een processieverbod.

Ook is er vanaf 1489 - voor zover bekend - geen jaarlijkse Liduinaprocessie in Schiedam gehouden. En zeker niet met de relieken van Liduina. Die hebben minstens tot het jaar 1615 in haar graf gelegen. Wel is na de Tweede Wereldoorlog een klein aantal malen de Liduina-reliekschrijn in het zuiden van Nederland en elders meegedragen, maar niet in Schiedam.

Tenslotte heeft Paus Leo XIII in 1890 de verering van Liduina als heilige niet bekrachtigd. Hij heeft toen een decreet ondertekend dat Liduina al eeuwen heilig was, waardoor een heiligverklaring voor deze Middeleeuwse heilige niet meer nodig was.

Van de processie is een DVD gemaakt. U kunt die bestellen door 8,95 euro (inclusief 3,95 euro verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL88 ABNA 0981 4388 65 t.n.v. 'Stichting Stadsomroep Schiedam' o.v.v. 'DVD Liduinaprocessie' en uw naam en adres.
  Klik voor filmpje
    De processie werd afgesloten met de Vespers gezongen door de Broederschap en de koren van de basiliek. De feestdag wordt besloten met een informele ontmoeting op de trappen voor de basiliek.   Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
6 t/m 8 november Muziektheater De Stichting Intorno Ensemble heeft in 2001, 2003 en 2006 een bijzondere voorstelling gegeven over het leven van de H. Liduina. Op 6, 7 en 8 november 2015 heeft Intorno een vernieuwde versie van deze muziektheaterproductie uitgevoerd in de Havenkerk te Schiedam. Liduina's val op het ijs, het lange ziekbed, haar wonderen, haar visioenen en haar vasthouden aan het geloof werd bezongen door solisten en Schiedamse koren. Er zongen ook kinderen en jongeren mee. Drie dagen lang stond de Havenkerk in het teken van de voorstelling 'Liduina - een muzikaal eerbetoon'. Havenkerk
Lange Haven 72
Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Foto's: Roger Pluijm.
10 december Afsluiting Op donderdag 10 december is het Liduinajaar officieel afgesloten tijdens een bijeenkomst in het Nationaal Jenevermuseum. In het Jenevermuseum is een Liduinatentoonstelling ingericht die nog tot en met 20 maart 2016 te bezoeken is. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Jenevermuseum. Jenevermuseum
Lange Haven 74-76
 
27 december Winterland Op de valreep van het Liduinajaar heeft pater B.E.M. van Welzenes S.D.B. op zondag 27 december de ijsbaan van Winterland gezegend met Lourdes-water. Deze gebeurtenis was op initiatief van Winterland, de Liduinabasiliek, de parochie voor Binnenvaart, het circus en de kermis georganiseerd. PopUpTv Schiedam heeft van deze plechtigheid een 20 minuten durende opname gemaakt. Winterland
Stadserf
Klik voor filmpje

Alles over het Liduinajaar is ook te vinden op Facebook