Mededelingen van de Liduina Basiliek
Vijf-en-twintigste zondag door het jaar In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis: "Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkloos op de markt staan tot wie hij zei: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: Wat staat ge heel de dag werkloos? Ze antwoordden hem: Niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: Gaat ook gij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar ëën uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn."

Mt. 20, 1-16

Arbeiders in de wijngaard
Deurcollecte IKV Pax Christi In het weekend van 19 en 20 september wordt er een deurcollecte, dan voor IKV/Pax Christi. IKV PAX Christi werkt in veertien landen met veel verschillende partners aan vrede. In alle landen is de (conflict) situatie anders, net als de culturen, etnische achtergronden en religie. Maar steeds weer zien we dat het accepteren van deze verschillen en het respectvol omgaan met de ander, een voorwaarde is om vreedzaam samen te leven. Over de hele wereld ondersteunt PAX het vredeswerk van krachtige en vaak jonge mensen in hun strijd voor vrede en rechtvaardigheid. Daarvoor is uiteraard geld nodig. Uw betrokkenheid en bijdrage zijn goud waard. Helpt u mee? Al met een bescheiden bedrag kunt u helpen dit belangrijke werk voort te zetten. De schaal voor de deurcollecte is de koperen schaal achterin de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer: NL75 INGB 0000 384827 t.n.v. 'Par DGH-Exploit-DG Liduina Basiliek'. PAX
Geloven in coronatijd Het Coronavirus is helaas nog onder ons en dat maakt het leven niet altijd even gemakkelijk. Er over praten kan helpen uw weg te vinden in deze toch wat verwarrende tijd. De avonden worden gehouden op:

Maandag 21 september in de Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis (max 15 personen). Aanmelden voor 15 september via secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.

Woensdag 30 september in de H. Lucaskerk in Vlaardingen (max 25 personen). Aanmelden telefonisch (06) 10 60 99 11 of via e-mail: koalsie@upcmail.nl.

Woensdag 7 oktober in de Liduinabasiliek in Schiedam (max 15 personen). Aanmelden telefonisch (06) 15 37 73 28 of via e-mail: riero24@hotmail.com.

Meer informatie over de avonden en andere activiteiten zijn te lezen in Kerk aan de Waterweg.
 
Maandelijkse vespers Onze Kerk kent vele vormen van samenkomen als gelovige gemeenschap, ëën ervan zijn de vespers. Bij het vallen van de avond worden psalmen gezongen of samen gebeden, er is een lezing uit de Heilige Schrift en er zijn voorbeden. Op 25 september a.s. zal de eerste vesperdienst zijn om 17.00 uur. Dus iedere vierde vrijdag om 17.00 uur is iedereen welkom. De vespers zullen ruim een half uur duren. Voorafgaand aan de vespers is er mogelijkheid elkaar te ontmoeten, om 16.00 uur in de pastorie. Er is koffie en thee met een versnapering. U kunt dan via de pastorie binnenkomen. Wie alleen wil deelnemen aan de vespers kan de kerk binnenkomen via de zijdeur rechts, dan komt u in de buurt van het Sint-Jozefaltaar uit. Het zou fijn zijn als u ruim op tijd aanwezig bent. De 'Vesper-met-ontmoeting' is een initiatief van een aantal parochianen en valt onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep Schiedam. Wij vragen u dringend zich aan de voorschriften te houden in verband met het Coronavirus. Vespers
Aanmelden voor eucharistievieringen We mogen ons gelukkig prijzen dat we de Eucharistie weer mogen vieren in de basiliek. Ongetwijfeld zullen velen hier naar hebben uitgekeken! We mogen ook weer de H. Communie ontvangen met inachtneming van de Coronaregels van de basiliek. Die kunt u hier lezen.

Voor alle vieringen geldt dat u zich vooraf moet aanmelden. Bij voorkeur via een e-mail naar: liduinabasiliek@hotmail.com. Indien u niet per e-mail kunt reageren, kunt u bellen naar (010) 426 82 28.
 
Viering via YouTube Mogelijk dat er parochianen zijn die in deze tijd liever nog niet naar de kerk gaan. Het pastoraal team heeft daarom besloten via YouTube de vieringen nog even door te laten gaan. De eucharistieviering van komende zondag - de vijf-en-twintigste zondag door het jaar - kunt u (vanaf 10.00 uur) hier bekijken. Het liturgieboekje kunt u hier downloaden. Logo YouTube
Kerkdienst beluisteren Voor diegenen die niet naar de basiliek kunnen komen is er de mogelijkheid om thuis alle vieringen 'live' te beluisteren via de computer. Dit is overigens al vele jaren mogelijk; Klik op deze link en de uitzending start automatisch als de eucharistieviering begint.

De uitzendingen worden opgenomen. Hoe u een viering terug kunt luisteren, kunt u vinden onder de knop 'Overige informatie' en dan de tweede alinea onder het kopje 'Kerkdienst beluisteren'.
 
Collecte Wij vragen u in deze zorgwekkende periode, indien dit voor u mogelijk is, uw betrokkenheid bij de kerk te (blijven) tonen door een collecte. U kunt uw collecte storten op bankrekeningnummer NL75 INGB 0000 3848 27 t.n.v. 'Par DGH Exploit -DG Liduina Basiliek' o.v.v. 'collecte'. U kunt natuurlijk ook via de Givt-app op uw mobiele telefoon aan de collecte geven.

Als u de 'Givt'-app op uw mobiele telefoon geïnstalleerd heeft, dan kunt u ook vanuit huis als volgt een bijdrage aan de collecte geven:

  • Open de Givt-app op uw telefoon en tik rechtsonderaan op 'Inloggen'.
  • Vul uw wachtwoord in en tik op 'Inloggen'.
  • Vul het bedrag in dat u wilt geven bij de eerste collecte. Dat is bij ons de kaarsencollecte. Wilt u niet aan de kaarsencollecte geven, dan is de eerste collecte de hoofdcollecte. Door op het plusje te tikken, kunt u steeds een collecte toevoegen. (Soms is er ook een deurcollecte. Dat is dan bij ons de derde collecte).
  • Tik op de groene knop ' Volgende'.
  • Tik op 'Lijst. Kies een doel uit de lijst'.
  • Tik op het blauwe icoontje 'Kerk'.
  • Typ in het zoekvak 'Liduina', tik op 'Zoek' en daarna op 'Liduina Basiliek Schiedam'.
  • Tik op de groene knop 'Geven'.
  • De app bevestigt de gift waarna u op 'Volgende' en 'Sluiten' kunt tikken.
  • Log uit door op de drie horizontale streepjes linksboven in uw scherm te tikken en daarna op 'Uitloggen' te tikken.
Op dinsdag of woensdag wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven.
Logo-Givt
Veel gestelde vragen over Corona-maatregelen De Corona-maatregelen voor de kerk roepen bij veel mensen vragen op, bijvoorbeeld waarom een pincet gebruikt wordt bij het communie-uitreiken. Het antwoord op veel gestelde vragen kunt u hier lezen. Het in dit document genoemde maximaal aantal van 30 personen, is inmiddels achterhaald: Bijeenkomsten zijn toegestaan zonder maximumgrens, onder de voorwaarden van vaste zitplaatsen met voldoende afstand (1,5 m), reservering en gezondheidscheck vooraf.  
Gebed tot de H. Corona U hebt uw leven gegeven voor Christus en als jongere de kroon van uw heiligheid ontvangen. Van oudsher doet men beroep op uw voorspraak tegen armoede en materieel verlies. Bruid van Christus de Albeheerser, de Overwinnaar op zonde en dood, verzamel ons 'in corona' voor het Aangezicht van de Heer. We doen een beroep op de kroon van zijn heerschappij, dat Hij zijn machtige arm toont in deze crisis. Dat het coronavirus en haar gevolgen zo spoedig mogelijk teniet wordt gedaan! Wilt u alle getroffenen genezen, allen die werken in vitale beroepen beschermen en hen kracht en vertroosting geven die zij nodig hebben. Richt ons allen weer op in geloof, hoop en liefde en verkrijg voor ons Gods zegen voor heel zijn Kerk en al zijn kinderen. Heilige Corona, bid voor ons.

Bron: www.devotionalia.info

H. Corona
Vensters op Liduina Dit jaar kon het Liduinafeest en de -processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, dan verzoeken wij u dringend deze uiterlijk voor donderdagochtend door te geven. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met mw. Conny Kappelhof-Streep (010) 426 82 62) of via het e-mailadres thcmstreep@hetnet.nl Eventueel kunt u ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie met duidelijke vermelding dat het om een misintentie gaat. Misintentie