Mededelingen van de Liduina Basiliek
Heilige van de maand 15 augustus: Maria Tenhemelopneming. In 1950 kondigde paus Pius XII als dogma (officieel leerstuk) af dat Maria met lichaam en ziel in de hemel was opgenomen. Op dat moment bestond dit feest al zowat vijftienhonderd jaar en wordt het zowel in de Latijnse kerk van het westen als in de orthodoxe kerken van het Oosten gevierd op 15 augustus. Drie dagen na de begrafenis van Maria daalt Jezus uit de hemel neer, vergezeld door een koor van engelen. Hij begroet de verzamelde apostelen, zoals Hij deed op paasmorgen: 'Vrede zij u...' Nu antwoorden zij met een vers uit de Latijnse versie van Psalm 33: 'Laat uw ontferming, Heer, over ons komen, zoals wij van u hadden gehoopt.' Dan herinnert Jezus hun eraan dat hij hen had uitverkoren om te heersen over de twaalf stammen van Israël. Krachtens die uitverkiezing vraagt Hij nu aan hen welke wens zij koesteren voor zijn moeder. Hun antwoord luidt: 'Zoals U uit de dood bent opgewekt tot een nieuw leven bij de Vader in een verheerlijkt lichaam, zo vragen wij dat nu ook voor haar.' Daarop gaf Jezus bevel aan de aartsengel Michaël de steen van het graf weg te rollen. Hij richtte zich tot het dode lichaam met een citaat uit het Hooglied: 'Lieve vriendin van mij, en mij het meest nabij: verrijs'. En zo geschiedde. Maria sprak geknield voor de Heer een dankgebed uit. Daarop nam Jezus haar op en vertrouwde haar toe aan de engelen. We herkennen nog altijd het thema dat Maria als eerste Jezus mag volgen in zijn heerlijkheid. Maar bij nader inzien schuilt hier nog een mooie bijzonderheid in. Blijkens dit verhaal vraagt de Heer aan zijn gelovigen wat zij verlangen, het is dus krachtens het gebed en het verlangen van de geloofsgemeenschap, de Kerk, dat Maria met lichaam en ziel in de hemel wordt opgenomen. Want de Heer verhoort het gebed van zijn gelovigen...  
AKB Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Wij vragen de gelovigen, gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie Kerkbalans campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de ieder-voor-zich-mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie Kerkbalans. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De AKB is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. Dus: de AKB is een vrijwillige bijdrage... maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.